th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C

URL title: ซอฟต์แวร์ - วิกิพีเดีย
URL last crawled: 2022-05-22
URL speed: 1.650 MB/s, downloaded in 0.070 seconds

open external url

9 external links to this url

Only links from external domains are shown on this page.

date
link text
from url
2022-05-17
ซอฟต์แวร์
2022-05-17
ซอฟต์แวร์
2022-05-17
ซอฟต์แวร์
2022-05-17
ซอฟต์แวร์
2022-04-19
ซอฟต์แวร์
2022-04-19
ซอฟต์แวร์
2022-04-19
ซอฟต์แวร์
2022-04-19
ซอฟต์แวร์
2022-04-18
ซอฟต์แวร์