URL details: www.ryodojo.be/?oid=30508&pid=73865

URL title: Ryo Dojo
URL paragraphs: Karate in Ryo Dojo gaat over kracht, wijsheid en discipline. Kracht zit zowel in de geest als in het lichaam en beiden zijn onlosmakelijk verbonden. Het één sterkt het andere. En dat is geen loos en luchtig adagium in onze karateschool. We trainen hard
URL last crawled: 2023-01-09
URL speed: 0.978 MB/s, downloaded in 0.040 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.