URL details: www.svetielkopomoci.sk/

URL title: Pomoc pre deti s rakovinou | Svetielko Pomoci | Košice
URL description: Pomoc rodinám s detským onkologickým pacientom. Prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku. Domáca hospicová starostlivosť pre nevyliečiteľne choré deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia.
URL keywords: SVETIELKO POMOCI, mobilný hospic, rakovina, detský onkologický pacient
URL last crawled: 2023-03-29
URL speed: 1.160 MB/s, downloaded in 0.070 seconds

open external url

1 external links to this url

Only links from external domains are shown on this page.

found date
link text
from url
2022-12-21
Úvod