URL details: medialnavychova.sk/realizacny-tim/

URL title: Realizačný tím
URL paragraphs: Pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda a riaditeľ IMEC – Centra mediálnej gramotnosti. Dlhodobo sa zaoberá výskumom vzťahu mládeže a médií, mediálnou gramotnosťou a
URL last crawled: 2023-01-08
URL speed: 0.244 MB/s, downloaded in 0.300 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.