URL details: ruijieturk.com/xlog-2000/

URL title: 5651 Loglama - XLOG2000 - VDITURK A.Ş.
URL description: XL2000 Modeli Detayları. Xlog Firewall ağınızda kapsamlı bir güvenlik çözümü sunarken aynı zamanda 5651 sayılı kanuna uygun zaman damgalı loglama yapmaktadır.Xlog güvenlik duvarı bütünleşik olarak 5651 loglarınızı imzalı olarak tutar. XLOG-2000, ruijieturk, vditurk
URL last crawled: 2023-04-13
URL speed: 1.180 MB/s, downloaded in 0.200 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.