URL details: de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen

URL title: Liste der IPA-Zeichen – Wikipedia
URL last crawled: 2022-06-23
URL speed: 3.310 MB/s, downloaded in 0.100 seconds

open external url

14 external links to this url

Only links from external domains are shown on this page.

found date
link text
from url
2023-03-29
ˈkʊki
2023-03-29
ˈkʊki
2023-01-10
ˈkɔːpəɹɪt di&#8217
2023-01-10
ˈrøːʃti
2023-01-10
dʑɯː.dʑɯ.tsɯ
2023-01-09
[dzuˈriːɡo]
2023-01-09
ˈkʊki
2023-01-09
ˈaːxn̩
2023-01-08
[ˈzʏntəsa͜izɐ]
2023-01-08
pɛʁsiˈflaːʒ
2023-01-07
əˈbiːdɪəns
2023-01-07
paku
2023-01-07
boˈloɲɲa
2023-01-06
'klœympair