URL details: circumnavigation.pl/circumnavigation/

URL title: Circumnavigation – Circumnavigation
URL paragraphs: Słowo „circumnavigation” ***, umieszczone w logo wyprawy wymaga  pewnego wyjaśnienia. Nie ma tu przypadku. Gdyby napisano circumnavigation of the Earth – była by to pyszałkowata zapowiedź opłynięcia globu. Planowany rejs nie ma jednak na cel
URL last crawled: 2023-03-29
URL speed: 2.530 MB/s, downloaded in 0.020 seconds

open external url

We found no external links pointing to this url.